Informații utile

 • Regulile de intrare, ședere și ieșire în/din Republica Moldova

  DREPTUL DE IEŞIRE ŞI INTRARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

  (1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova în baza paşaportului, iar apatrizii, refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară - în baza documentului de călătorie, eliberate de organele competente.

  (11) Cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de domiciliul sau reşedinţa acestora, apatrizii şi cetăţenii străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova au dreptul de a intra în Republica Moldova în baza titlului de călătorie eliberat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova. Modul de solicitare şi de eliberare a titlului de călătorie, precum şi forma, conţinutul şi termenul de valabilitate ale acestuia se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern.

  Condițiile de intrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova:

  a) posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;

  b) posedă viză acordată în condiţiile prezentei legi sau, după caz, permis de şedere valabil, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu s-a stabilit altfel;

  c) prezintă documente care justifică scopul intrării şi fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atît pentru întreţinere pe perioada şederii, cît şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea; d) prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul Republicii Moldova, în cazul străinilor aflaţi în tranzit;

  e) nu sînt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili;

  f) nu prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică. Intrarea străinilor pe teritoriul Republicii Moldova se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional.

  Străinii care staţionează în zonele de tranzit internaţional ale aeroporturilor, în zonele de tranzit de la frontiera de stat sau în centre de cazare cu regim de zonă de tranzit ori pe ambarcaţiuni ancorate în porturi fluviale nu cad sub incidenţa prevederilor prezentei legi referitoare la condiţiile de intrare şi de şedere a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.

  Străinii care domiciliază legal în Republica Moldova şi care părăsesc temporar teritoriul ei au dreptul de a reintra în ţară, fără viză de intrare-ieşire, pe toată durata valabilităţii permisului de şedere.

  Cetățenii străini, care nu au obligaţia de a obţine viză de intrare în Republica Moldova, li se permite intrarea pe teritoriul ţării şi se pot afla până la 90 de zile în decursul a 6 luni, începând cu data primei intrări în ţară. Străinii care au obligația deținerii vizei se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe perioada menționată în viză, dar nu mai mult de 90 de zile în decursul a 6 luni, începând cu data primei intrări în ţară.

  Condiţiile de valabilitate a documentelor de trecere a frontierei de stat

  (1) La data intrării străinului pe teritoriul Republicii Moldova, durata de valabilitate a documentului de trecere a frontierei de stat trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova. 

  (2) În situaţiile de excepţie prevăzute la art. 21 alin. (1), precum şi în cazul funcţionarilor internaţionali care urmează să participe la evenimente de anvergură cu caracter naţional sau internaţional organizate de către autorităţile publice centrale, se permite intrarea în Republica Moldova în baza unui document de trecere a frontierei de stat a cărui valabilitate va depăşi cu mai puţin de 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.

  (3) Documentul de trecere a frontierei de stat trebuie să conţină cel puţin două pagini libere.

  (4) Documentul de trecere a frontierei de stat trebuie să fi fost eliberat în ultimii zece ani.

  Regulile de traversare a frontierei de stat cu mijlocul de transport

  Persoana care conduce un autovehicul trebuie să posede şi, la cererea lucrătorului de poliţie, poliţistului de frontieră, ofiţerului echipei mobile a Serviciului Vamal, este obligată să înmîneze pentru control:

      a) permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus;

      b) certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului, eliberat pe numele acesteia în modul stabilit, ori certificatul de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului însoţit de un alt document ce atestă dreptul la utilizarea lui sau, după caz, certificatul de înmatriculare (înregistrare) eliberat pe numele persoanei juridice şi foaia de parcurs;

      c) poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor mijloacelor de transport auto;

      d) actele referitoare la natura şi masa încărcăturii, în cazurile stabilite de legislaţie.


  Persoanele fizice au dreptul de a introduce pe teritoriul ţării

  • fără achitarea drepturilor de import bunuri a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 300 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie

  • produse alimentare în cantităţi prevăzute doar pentru consum personal;

  • numerar şi cecurile în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi numerar şi cecurile de călătorie în valută străină fără declararea acestora pînă la 10 mii euro. Această sumă este necesar de declarat doar la solicitarea colaboratorului vamal. Dacă suma depăşeşete 10 mii euro şi ajunge pănă la 50 mii euro, persoana fizică este obligată să o declare.

  • trabucuri – 50 bucăţi sau ţigări din tutun sau din substituenţi de tutun – 200 bucăţi;

  • Vinuri sau vermuturi; băuturi alcoolice tari, lichioruri şi alte băuturi spirtoase – pînă la 2 litri şi bere pînă la 5 litri;

  • 2 telefoane mobile, ceasuri 3 unităţi, ochelari şi articole similar 4 perechi, şi cîte o unitate de instrumente şi aparate optice, aparate de recepţie pentru radiotelefonie, aparate de înregistrare a sunetului, aparate video de înregistrat sau de reprodus, aparate de luat vederi fixe.

  • medicamente pentru consum general.

  • bijuterii din metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi, indiferent de valoarea lor.

  • Carburanţi pentru mijlocul de transport auto, cu condiţia că aceştia se află în rezervoarele mijlocului de transport.

  La transportarea animalelor de companie este necesară prezenţa certificatelor veterinare.

  Pentru toate autovehicolele cu numere de înmatriculare străine este obligatorie achiziţionarea Vinietei (taxa pentru folosirea drumurilor). Suma Vinietei pentru 7 zile – 4 euro, 15 zile – 8 euro, 30 zile – 14 euro, 90 zile – 30 euro şi 180 zile – 50 euro. Amenda pentru depăşirea termenului vinietei variază între 2800 şi 3000 lei.


  Intrarea în Republica Moldova și ieșirea din Republica Moldova a străinilor

  Întrarea pe teritoriul Republicii Moldova este permisă străinilor care dețin pașaport national valabil, viza de intrare (în dependență de cetățenia deținătorului pașaportului), acte de confirmare a scopului călătoriei și de posesie a mijloacelor financiare, întrunesc și alte condiții, menționate în Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova Nr. 200 din 16.07.2010, art.6

  Străinii pot ieşi de pe teritoriul Republicii Moldova în baza unui document valabil pentru trecerea frontierei de stat în al cărui temei au intrat în ţară. Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova Nr. 200 din 16.07.2010, art.11

  Evidența străinilor în Republica Moldova

  Evidenţa străinilor care intră sau ies de pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează la momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, prin aplicarea menţiunii respective în actele de identitate naţionale Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova Nr. 200 din 16.07.2010, art.84

  Străinii care intră în Republica Moldova pe segmentul transnistrean al frontierei moldo¬ucrainene, necontrolat de autorităţile moldoveneşti, sînt obligaţi, în termen de 72 de ore din momentul trecerii frontierei de stat, să declare despre aceasta la una dintre următoarele structuri:

  1. subdiviziunile Î.S. „CRIS „Registru” (http://registru.md/ro/subdiviziuni-teritoriale/dris);
  2. subdiviziunile Biroului migraţie şi azil (http://bma.gov.md/content/6624).
  3. punctele de trecere a frontierei de stat controlate de autoritățile constituționale ale R.Moldova.

  Pentru a fi luaţi în evidenţă, străinii prezintă actele de călătorie care le permit intrarea în Republica Moldova.

  Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, nr. 125 din 18 februarie 2013, pct.1241

  Nedeclararea  de  către  străini a faptului  intrării  pe  teritoriul Republicii Moldova prin regiunea transnistreană, se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale (200 – 400 lei).

  Sancţiunea respectivă nu se  aplică faţă de posesorii documentelor  de călătorie, eliberate de  autorităţile străine domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria). Codul Contravenţional , art. 333 alin  (4)

  Încălcarea de către cetăţenii străini sau de către apatrizi a regulilor de şedere în Republica Moldova prin nepărăsirea voluntară a teritoriului ţării la expirarea termenului de aflare sau de şedere acordat se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale. Codul Contravenţional , art. 333 alin  (1)

  Azil pentru străini în Republica Moldova

  Orice străin poate solicita azil în Republica Moldova.

  Cererea se depune personal de către străin, de îndată ce:

  a) s-a prezentat în punctul de trecere  a frontierei de stat;

  b) se află pe teritoriul Republicii Moldova;

  Legea privind azilul în Republica Moldova, nr.270 din 18.12.2008, Art.51


 • Regulile de intrare, şedere şi ieşire în/din punctele de trecere

  Regulile de intrare, şedere şi ieşire în/din punctele de trecere a persoanelor şi mijloacelor de transport se publică şi se expun pe panourile informaţionale din punctele de trecere. Regulile specifice de regim în cazul controalelor la frontieră pentru anumite tipuri de frontieră de stat, anumite categorii de persoane, mijloace de transport se aprobă de Guvern.

  Intrarea în punctele de trecere a persoanelor, mijloacelor de transport, precum şi introducerea mărfurilor şi a altor bunuri se efectuează cu acordul poliţistului de frontieră.

  Ieşirea din punctele de trecere a persoanelor, mijloacelor de transport, precum şi scoaterea mărfurilor şi a altor bunuri se efectuează cu acordul poliţistului de frontieră şi al colaboratorului vamal după efectuarea controlului la trecerea frontierei şi al celui vamal.

  Intrarea şi ieşirea navelor şi a altor mijloace plutitoare din porturi se efectuează cu acordul căpităniei portului şi al şefilor subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră, Serviciului Vamal, precum şi al altor organe de control stabilite prin lege.

  În punctele de trecere, informaţia de serviciu şi orice alte informaţii de interes public trebuie să fie înregistrate manual sau electronic. Informaţia de interes public se expune pe panouri informaţionale.

  La punctul de trecere este interzis:
      1) intrarea în punctul de trecere şi în clădirile  administrative ale instituţiilor situate în acesta, în care accesul este limitat;
      2) aflarea pe teritoriul punctului de trecere fără acte de identitate, cu documente expirate, cu documente deteriorate, precum şi cu documente  nevalabile;
      3) aflarea în încăperile de serviciu ale poliţiştilor de frontieră, ale colaboratorilor vamali, în locurile în care se examinează actele de călătorie;
      4) trecerea liniei cabinei de control al trecerii frontierei fără acordul poliţistului de frontieră;
      5) staţionarea în punctul de trecere a unităţilor de transport cărora le-a fost autorizată trecerea frontierei de stat sau cărora nu le-a fost autorizată trecerea frontierei de stat;
      6) efectuarea operaţiunilor de descărcare/încărcare, care nu se încadrează în procesul tehnologic de control al trecerii frontierei;
      7) fotografierea şi filmarea punctului de trecere şi a procedurilor de control, fără acordul poliţistului de frontieră şi al colaboratorului vamal;
      8) folosirea dispozitivelor electronice care pot perturba activitatea poliţiştilor de frontieră şi a colaboratorilor vamali;
      9) scoaterea fără autorizaţie de pe teritoriul punctului de trecere a unităţilor de transport, bunurilor, mărfurilor şi a animalelor;
      10) introducerea pe teritoriul punctului de trecere a frontierei de stat a armelor de foc, a substanţelor explozibile şi a altor substanţe periculoase, fără autorizaţie eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare;
      11) cazarea în încăperile de serviciu şi în cele auxiliare amplasate pe teritoriul punctului de trecere;
      12) fumatul în afara locurilor special amenajate în acest scop;
      13) pătrunderea în zona controlului trecerii frontierei fără permisiunea poliţistului de frontieră, precum şi în zona controlului vamal – fără permisiunea colaboratorului vamal;
      14) transmiterea terţelor persoane a obiectelor, bunurilor şi altor mărfuri, pînă la definitivarea controlului trecerii frontierei şi a controlului vamal;
      15) schimbarea locului de parcare a unităţilor de transport fără acordul poliţistului de frontieră şi al colaboratorului vamal;
      16) transportarea în unităţile de transport în/din punctul de trecere a persoanelor cu încălcarea regulilor stabilite de actele normative în vigoare cu privire la transportul pasagerilor;
      17) aflarea pe teritoriul punctului de trecere, inclusiv pătrunderea în zonele de regim, a angajaţilor organelor de control la frontieră în afara orelor de lucru. • Clasificarea punctelor de trecere a frontierei de stat

  Punctele de trecere peste frontiera de stat se clasifică:

  după statut:

  1. INTERNAȚIONALE - pentru trecerea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport de orice apartenență statală.
  2. INTERSTATALE”- pentru trecerea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport care aparțin numai Republicii Moldova și Ucrainei (României).
  3. LOCALE”- (sunt amplasate numai pe sectorul moldo-ucrainean al frontierei de stat) pentru trecerea frontierei de stat de către cetățenii Republicii Moldova și Ucrainei care locuiesc permanent în raioanele administrative de frontieră în baza pașapoartelor interne (buletin de identitate) sau în baza pașapoartelor pentru ieșire peste hotare și trecerea frontierei cu mijloace de transport care aparțin acestora a căror capacitate de încărcare nu depășește 3,5 tone. 

  În Republica Moldova pentru traficul international sunt deschise patru aeroporturi international: „Chisinau - Aeroport”, „Balti - Aeroport”, „Cahul - Aeroport”, „Mărculești – Aeroport,” dintre care în prezent funcționează numai „Chisinau - Aeroport” cu îndeplinirea rutelor permanente de pasageri și încărcături și Mărculești - Aeroport, cu îndeplinirea rutelor de încărcături.

  Alte aeroporturi deservesc rutele charter. Totodată în Republica Moldova pentru traficul internațional de mărfuri și pasageri este deschis portul Giurgiulești.

  după tip:

  1. „RUTIERE„ - preconizate pentru traficul frontierei de stat cu mijloace de transport
  2. „FEROVIARE ”- preconizate pentru traversarea frontierei de stat cu trenul (pentru traficul feroviar, pasageri, și încărcături).
  3. „FLUVIALE ”- preconizate pentru traversarea frontierei moldo-ucrainene cu mijloacele de transport fluviale (pentru traficul de pasageri în timp de zi cu luntre, vase, debarcadere).
  4. „AERO ”- preconizate pentru traversarea frontierei de stat cu aeronavele (pentru traficul de pasageri si încărcături).
  5. „PORT - ”preconizate pentru traversarea frontierei de stat cu nave maritime (pentru traficul pasageri și încărcături). • Reguli și restricții de aflare în zona de frontieră

  Reguli și restricții de aflare în zona de frontieră

  Zona de frontieră este teritoriul cu lăţimea de 10 kilometri de la frontiera de stat în interiorul ţării.

  În zona de frontieră este interzis:

  1. tragerea cu arma în direcţia frontierei de stat;
  2. deteriorarea sau distrugerea semnelor de frontieră, instalaţiilor sau mijloacelor tehnice de supraveghere şi control a frontierei;
  3. producerea şi/sau extinderea incendiilor în limita fâşiei de protecţie a frontierei de stat;
  4. desfăşurarea de activităţi care pot polua apele, aerul sau solul;
  5. schimbul de obiecte sau corespondenţă peste frontiera de
  6. purtarea de convorbiri peste linia frontierei de stat; stat.

  În zona de frontieră, poliţiştii de frontieră au dreptul să verifice actele de identitate ale persoanelor şi să controleze mijloacele de transport.

  Localităţile care se află în zona de frontieră şi localităţile ale căror hotare se află în zona de frontieră sunt stipulate în anexa nr.5 a Hotărârii de Guvern nr.926 din 12 decembrie 2012.

  Desfășurarea activităților de agrement, pescuit și vânătoare în zona de frontieră sunt stipulate în art.32 a Legii nr.215 din 04.11.2011.